III Międzynarodowa Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej

Warszawa przez 4 dni gościła wybitnych europejskich specjalistów w obszarze medycyny personalizowanej, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z młodymi lekarzami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec i Rumunii. W dniach 19-22 czerwca odbyła się III Międzynarodowa Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej „New Horizons in Personalised Medicine”.

III Międzynarodowa Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej, skupiała środowisko prawie 50 wykładowców – światowej sławy specjalistów onkologów, chirurgów onkologicznych, hematologów, radiologów oraz diagnostów molekularnych z Polski, Francji, Niemiec, Norwegii i Włoch. Podczas 4 dni konferencji dzielili się oni swoją wiedzą z ponad 70 wybranymi, młodymi lekarzami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa została zrealizowana we współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie i Europejską Koalicją Medycyny Personalizowanej.  Dzięki wsparciu prof. Jana Walewskiego, Dyrektora Centrum Onkologii, zajęcia odbywały się w nowocześnie wyposażonym Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym przy COI.

III Letnią Szkołę poprzedziła debata na temat roli medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia – Polski i krajów naszego regionu. Debatę otworzył wiceminister zdrowia Marcin Czech, podkreślając, że wraz z rozwojem medycyny personalizowanej zmienił się paradygmat leczenia onkologicznego. Minister Czech zwrócił uwagę na osiągnięcia w tym zakresie w innych krajach, które mogą być wykorzystane podczas udoskonalania systemu w Polsce. Potrzebne są nowe metody diagnozowania, niezbędna jest edukacja lekarz i pacjentów. Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. Jan Walewski wyraził opinię, iż powinna powstać platforma finansowania cząsteczek dostosowanych do pojedynczego chorego – dziś takie leczenie ma status leczenia eksperymentalnego.  Profesor podkreślił, że narzędzia i pacjenci są, brakuje jednak w skali całego kraju cyrkulacji informatycznej.

Prof. Piotr Czuderna, doradca Prezydenta RP z Narodowej Rady Rozwoju wskazał, iż potrzebne jest zaplanowane i ustrukturyzowane podejście, zgodnie z koncepcją medycyny opartej o wartości należy brać pod uwagę całościowe koszty leczenia chorób – bezpośrednie i pośrednie.

Dr Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej podkreśliła, że powinien powstać sprawny monitoring procesów terapeutycznych oraz sieć onkologiczna i diagnostyczna. Dr Jagielska dodała, że ważną rolę w stosowaniu terapii personalizowanych w sposób optymalny może odegrać referencyjność ośrodków klinicznych. Naświetliła również niezwykle istotny aspekt etyczny w stosowaniu medycyny personalizowanej. W debacie udział wzięli również przedstawiciele Europejskiej i Bułgarskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, przedstawiciel środowiska pacjentów, członek zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Szymon Chrostowski, przedstawiciele środowiska medycznego oraz  wybitni klinicyści – prof. Jacek Fijuth, prof. Maciej Krzakowski, prof. Adam Maciejczyk, prof. Jerzy Ostrowski, prof. Maria Sąsiadek, prof. Janusz Siedlecki, prof. Jan Walewski, reprezentująca NFZ Barbara Klikiewicz – Wójcik, Prezes Polskiej Federacji Szpitali prof. Jarosław Fedorowski oraz przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, firm skupionych w INFARMIE – Anna Kacprzyk i Jacek Graliński. Uczestnicy dyskutowali na temat standaryzacji i jakości procesów diagnostyki genetycznej i patomorfologicznej, optymalizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych, priorytetach medycyny personalizowanej oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed systemem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia pacjentom diagnostyki i leczenia personalizowanego.

III Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej po raz pierwszy odbyła się w Polsce. W ogrom wielomiesięcznych przygotowań merytorycznych zaangażowany był wieloosobowy zespół specjalistów z Centrum Onkologii, któremu przewodził prof. Jerzy Ostrowski. Cały wysiłek organizacyjny spoczął na barkach dr Beaty Jagielskiej, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, zastępcy dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu. Organizatorzy postawili sobie za cel zapoznanie młodych lekarzy z najnowszymi doniesieniami z obszaru dynamicznie rozwijającej się medycyny personalizowanej.  A temat jest złożony – dla zrozumienia różnic występujących u pacjentów dotkniętych tą samą chorobą i doboru odpowiednich opcji leczenia konieczne jest ścisłe współdziałanie diagnostyki i terapii. Niezbędne jest zapoznanie się z aktualną wiedzą z zakresu radiologii, onkologii, chirurgii onkologicznej, hematologii, biologii i diagnostyki molekularnej.

Uczestnicy Szkoły mieli nie tylko okazję wysłuchać wykładów, wziąć udział w sesjach warsztatowych, ale również odwiedzić sam szpital Centrum Onkologii – Instytutu. Program zajęć wymagał od słuchaczy wielogodzinnego skupienia, jednak inspirująca treść i forma zajęć sprawiły, że sala była od rana do wieczora pełna. Uznanie uczestników dla Organizatorów Szkoły znalazło swoje potwierdzenie w wysokich notach ewaluacyjnych. Bardzo pozytywne oceny dotyczyły zarówno zakresu merytorycznego, jak i kwestii organizacyjno-technicznych. Z dużym uznaniem o całej inicjatywie wypowiedzieli się wykładowcy zagraniczni, którzy widząc zaangażowanie zespołów merytorycznych i skalę przygotowań związanych z organizacją III Letniej Szkoły, określili ją jako unikatową na skalę Europy.

Okręgowa Izba Lekarska w protokole z kontroli wydarzenia przyznała mu ocenę maksymalną. Organizatorzy III Międzynarodowej Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej i Okręgowa Izba Lekarska wyrazili chęć dalszej współpracy w zakresie szkolenia lekarzy.

Kontakt

Biuro organizacji III Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej

E-mail:
office@teach2018.com